www.adenpestcontrol.com

ISO 22000 BELGELİ İLAÇLAMA FİRMASI
Sağlık bakanlığı TSE ISO9001

ÜRÜN VE EKİPMANLARIMIZ

Periyodik İlaçlama

ÖZLEMEDE BELİRTİLEN İŞLETME İLE YÜKLENİCİ (ADEN İLAÇLAMA)ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK İMZALANMIŞ OLAN ENTEGRE ZARARLI MÜCADELE HİZMETLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bilgi için tıklayınız.

Böcek İlaçlama

İlaçlama nedir, İlaçlama hangi tür zararlılara karşı yapılır? Hangi kişi ve kurumlar tarafından yapılır? Hangi zamanlarda ilaçlama yaptırmalıyız? İlaçlama öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler nelerdir?
Bilgi için tıklayınız

İşyeri ve İşhanı İlaçlama Sistemleri

İzmir İlaçlama Firması olarak ofis ve işyeri ilaçlamalarında en çok karşılaştığımız böcek,haşere türü alman tipi, halk arasında kakalak olarak adlandırılan sarı kalorifer böcekleridir.
Bilgi için tıklayınız.

SU TEMİZLİĞİ

ÖZLEMEDE BELİRTİLEN İŞLETME İLE YÜKLENİCİ (ADEN İLAÇLAMA)ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK İMZALANMIŞ OLAN ENTEGRE ZARARLI MÜCADELE HİZMETLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK

BELGELİ İLAÇLAMA FİRMASI

İlaçlama nedir, İlaçlama hangi tür zararlılara karşı yapılır? Hangi kişi ve kurumlar tarafından yapılır? Hangi zamanlarda ilaçlama yaptırmalıyız? İlaçlama öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler nelerdir?

İZMİR İLAÇLAMA FİRMALARI

İzmir İlaçlama Firması olarak ofis ve işyeri ilaçlamalarında en çok karşılaştığımız böcek,haşere türü alman tipi, halk arasında kakalak olarak adlandırılan sarı kalorifer böcekleridir.

HAŞERE MÜCADELESİ

HAMAM BÖCEKLERİ SOKUCU/ISIRICI HAŞERELER
KEMİRGENLER ARASIRA İSTİLA EDENLER
UÇKUN ZARARLILAR 0(232) 255 01 01
KARINCALAR 0232 255 05 85
Ar­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Bu da an­cak kuruluş­lar­da ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li gelişme­yi he­defle­yen Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la ola­cak­tır. Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dard­lar ha­li­ne gel­miş­tir

• Kuruluş­ta ka­li­te anlayışı­nın gelişimi­ni,

• Kâ­rın, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­ma­sı­nı,

• Et­kin bir yö­ne­ti­mi,

• Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­nı,

• Ça­lı­şan­la­rın tat­mi­ni­ni,

• Kuruluş içi ile­ti­şim­de iyi­leş­me­yi,

• Tüm fa­ali­yet­ler­de geniş iz­le­me ve kont­ro­lü,

• İa­de­le­rin azal­ma­sı­nı,

• Müşteri şi­ka­ye­ti­nin azal­ma­sı, mem­nu­ni­ye­tin art­ma­sı­nı sağ­la­yan,

• Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de uy­gu­la­na­bi­len bir yö­ne­tim sis­te­mi mo­de­li ol­du­ğu için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır..

 

Ceyhun ŞAMLI

Genel Koordinatör

Andaç GÖGÜŞ

Ziraat Teknikeri

 

Neşe KÜÇÜKKAYA

Ziraat Mühendisi – Mesul Müdür

 

Cemal Satılmış

Uygulama Personeli

Ahmet Çetinkaya

Ziraat Teknikeri, Ekip Şefi