İzmir İlaçlama ® | İzmir Böcek İlaçlama Adenpest Control

https://www.adenpestcontrol.com/

SAĞLIK BAKANLIĞINDAN İLAÇ UYGULAMA İZİN BELGELİ İLAÇLAMA FİRMASI
Sağlık bakanlığı TSE ISO9001

ÜRÜN VE EKİPMANLARIMIZ

Kurumsal İşletmelere yönelik ilaçlama

SÖZŞLEMEDE BELİRTİLEN İŞLETME İLE YÜKLENİCİ (ADEN İLAÇLAMA)ARASINDA KARŞILIKLI OLARAK İMZALANMIŞ OLAN ENTEGRE ZARARLI MÜCADELE HİZMETLERİ KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK
Bilgi için tıklayınız.

Kemirgen Mücadele

İŞLETMEYE DIŞ ALANLARINDAN, ÜRETİM, DEPOLAMA ALANLARINA GİRİŞLERİ ENGELLEMEK AMACIYLA SÖZLEŞMELİ İLAÇLAMA FİRMASI ADEN İLAÇLAMA TARAFINDAN TESPİT EDİLEN KRİTİK NOKTALARA İÇERİSİNDE (İŞLETMEYE TESLİM EDİLEN UYGULAMA DOSYASINI İÇERİR 
Bilgi için tıklayınız

Yürüyen Haşere ( İlaçlama) Mücadelesi

İŞLETMEYE DIŞ ALANLARDAN VE TEDARİKÇİ FİRMALARDAN GELEN MALZEMELER İLE İŞLETMEYE BÖÇEK BULAŞMASI VE GİRME İHTİMALİNİ ENGELLEYECEK TEDBİRLERİN ALINMASIDIR
Bilgi için tıklayınız.

Entegre Zararlı Mücadelesi ( İlaçlama ) Yükümlülükleri

YÜKLENİCİ OLARAK BELİRTİLEN İZMİR İLAÇLAMA ŞİRKETİ,ADEN PEST CONTROL ÇEVRE SAĞLIĞI HİZMETLERİ FİRMASI İŞLETMENİN ZARARLI MÜCADELESİ HİZMETİ

EV, İŞ YERİ,SİTE, APARTMAN İLAÇLAMA

İlaçlama nedir, İlaçlama hangi tür zararlılara karşı yapılır? Hangi kişi ve kurumlar tarafından yapılır? Hangi zamanlarda ilaçlama yaptırmalıyız? İlaçlama öncesi ve sonrasında alınacak tedbirler nelerdir?

SU DEPOSU TEMİZLİĞİ VE DEZENFEKSİYONU

İzmir İlaçlama Firması olarak ofis ve işyeri ilaçlamalarında en çok karşılaştığımız böcek,haşere türü alman tipi, halk arasında kakalak olarak adlandırılan sarı kalorifer böcekleridir.

HAŞERE MÜCADELESİ

HAMAM BÖCEKLERİ SOKUCU/ISIRICI HAŞERELER
KEMİRGENLER ARASIRA İSTİLA EDENLER
UÇKUN ZARARLILAR 0(232) 255 01 01
KARINCALAR 0232 255 05 85
Ar­tık bu­gü­nün dün­ya­sı çok kü­çül­müş, en­for­mas­yon, tek­no­lo­ji ve ile­ti­şim ala­nın­da­ki bü­yük ge­liş­me­ler top­lum­la­rı kı­ya­sı­ya bir re­ka­be­te ve her ge­çen gün ye­ni ge­lişme­le­rin ya­şan­dı­ğı eko­no­mik bir ya­rı­şa it­miş­tir. Mev­cut dün­ya dü­ze­nin­de ayak­ta ka­la­bil­mek, tüm sek­tör­ler­de müşteri ih­ti­yaç ve bek­len­ti­le­ri­ne uy­gun mal ve hiz­met üre­ti­mi­nin sağ­lan­ma­sıy­la ger­çek­le­şe­bi­le­cek­tir. Bu da an­cak kuruluş­lar­da ta­sa­rım aşama­sın­dan başla­ya­rak üre­tim, pa­zar­la­ma ve satış son­ra­sı hiz­met­le­re ka­dar tüm aşama­la­rı kap­sa­yan ve sü­rek­li gelişme­yi he­defle­yen Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi­nin uy­gu­lan­ma­sıy­la ola­cak­tır. Gü­nü­müz­de Ka­li­te Yö­ne­tim Sis­te­mi ko­nu­sun­da TS EN ISO 9001 Ka­li­te Yö­ne­ti­mi Sis­tem Stan­dard­la­rı, 1987 yı­lın­da ya­yım­lan­dı­ğı ta­rih­ten iti­ba­ren en faz­la il­gi­yi ve uy­gu­la­ma ala­nı­nı bu­lan Ulus­la­ra­ra­sı Stan­dard­lar ha­li­ne gel­miş­tir

• Kuruluş­ta ka­li­te anlayışı­nın gelişimi­ni,

• Kâ­rın, ve­rim­li­li­ğin ve pa­zar pa­yı­nın art­ma­sı­nı,

• Et­kin bir yö­ne­ti­mi,

• Ma­li­ye­tin azal­ma­sı­nı,

• Ça­lı­şan­la­rın tat­mi­ni­ni,

• Kuruluş içi ile­ti­şim­de iyi­leş­me­yi,

• Tüm fa­ali­yet­ler­de geniş iz­le­me ve kont­ro­lü,

• İa­de­le­rin azal­ma­sı­nı,

• Müşteri şi­ka­ye­ti­nin azal­ma­sı, mem­nu­ni­ye­tin art­ma­sı­nı sağ­la­yan,

• Ulu­sal ve ulus­la­ra­ra­sı dü­zey­de uy­gu­la­na­bi­len bir yö­ne­tim sis­te­mi mo­de­li ol­du­ğu için bu sis­tem uy­gu­lan­ma­lı­dır..

 

Ceyhun ŞAMLI

Genel Koordinatör

Andaç GÖGÜŞ

Ziraat Teknikeri

 

Neşe KÜÇÜKKAYA

Ziraat Mühendisi – Mesul Müdür

 

Cemal Satılmış

Uygulama Personeli

Ahmet Çetinkaya

Ziraat Teknikeri, Ekip Şefi